Vedtægter

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER. (Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den 17. april 2010)

 

§   1
Foreningens navn er BLONDE d´ AQUITAINE DANMARK.

 

§    2
Foreningens hjemsted er foreningens sekretariat, for nuværende Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV.

 

§  3
Foreningens formål er at øge interessen for racen , og igennem et målbevidst avlsarbejde til stadighed at forbedre racen, således at den bestandig er konkurrencedygtig overfor dens nærmeste konkurrenter. Foreningen forpligtiger sig til at have et tæt samarbejde med racens hjemland, Frankrig og med den internationale organisation F.I.E.R.B.A.

 

§  4
Foreningens bestyrelse fastlægger de retningslinier som gælder for dens daglige drift, herunder hører de regler og betingelser, som til en hver tid er fastlagt i foreningens sædmanual.

 

§  5
Som medlemmer kan optages enhver person eller organisation, der måtte udvise interesse for racen og for foreningens arbejde i øvrigt. Bestyrelsen kan forbeholde sig ret til at godtage et medlemskab, ligesom bestyrelsen alene kan træffe afgørelse om eksklusion af et medlem eller organisation. Foreningens bestyrelse kan overfor generalforsamlingen indstille udnævnelsen af æresmedlemmer.

 

§  6
 Et medlemskab ophører uden varsel såfremt medlemmet er i restance, og ikke har reageret på en skriftlig rykker fra foreningen. Udmeldelse af foreningen kan kun ske ved en skriftlig eller elektronisk henvendelse til foreningens sekretariat eller kasserer mindst to måneder før et regnskabsårs afslutning.

 

§ 7
Årskontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det kommende år. Foreningen opkræver følgende kontingent typer: • Grundkontingent. Det giver stemmeret. • Dette kontingent kan være af varierende størrelse, afhængig af det antal renracede køer eller dyr, der findes i den pågældende besætning. Ægtefælle til et medlem kan vælge at betale et reduceret kontingent. Det giver stemmeret. • Bladabonnement. Det giver ikke stemmeret på generalforsamlingen. Kontingentet kan kun tegnes af personer eller organisationer, som ikke har dyr af Blonde d’Aquitaine i deres besætning. • For at et medlem er stemmeberettiget, må dette ikke være i restance når generalforsamlingen afholdes. Foruden medlemmernes kontingent baserer foreningens økonomi sig på indtægterne ved salg af sæd til medlemmerne, salg via kvægavlsforeningen Viking Danmark til øvrige brugere af racen, samt til eksport. Foreningen forbeholder sig derudover ret til at opkræve betaling hos medlemmerne, for de serviceydelser som foreningen måtte tilbyde.

 

§  8
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Indkaldelse skal ske skriftligt til hvert medlem med mindst 14 dages varsel. Skriftligt varsel kan også finde sted i foreningens medlemsblad eller igennem et nyhedsbrev.

 

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 

DAGSORDEN

  1. Valg af stemmetællere og dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse.
  7. Valg af en suppleant til bestyrelsen.
  8. Valg af revisorer.
  9. Eventuelt.

På generalforsamlingen kan der kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke ved fuldmagt. Forslag, som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til formand eller sekretær senest 30 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Eventuelle forslag til vedtægtsændringer skal være medlemmer i hænde senest 8 dage før de behandles på generalforsamlingen.

 

§  9
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens ønske, eller efter skriftligt fremsættelse af krav herom fra mindst 20% af foreningens aktive medlemmer. Begrundelsen for kravet skal samtidigt anføres Ekstra ordinære generalforsamlinger indkaldes på samme måde og med samme varsel, som gælder for den ordinære generalforsamling.

 

§ 10
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, disse vælges for en toårig periode og genvalg kan finde sted. Det sikres at alle ikke er på valg i samme år. Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes af den til enhver tid siddende bestyrelse. Såfremt der foretages afstemning i bestyrelsen og afstemningen viser stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt. Suppleanten vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen kan beslutte at lade denne indgå i bestyrelsens daglige arbejde. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger formand, næstformand, sekretær og kasserer. De sidst to nævnte behøver ikke at være valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg bestående af medlemmer eller andre interesserede.
Bestyrelsen fører protokol over alle bestyrelsesmøder og den fastsætter selv dens forretningsorden.

 

§ 11
Foreningens regnskab er kalenderåret. Regnskabet overgives af kassereren til foreningens folkevalgte revisorer, således at disse har gennemgået og attesteret regnskabet inden den årlige generalforsamling afholdes

 

§ 12
Beslutning om ændring af disse vedtægter, samt beslutning om foreningens opløsning, kan kun træffes med to tredjedeles majoritet af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Der skal mellem de to generalforsamlinger være mindst en måned og højst tre måneders afstand.

 

§ 13
I tilfælde af opløsning af foreningen fordeles eventuelle økonomiske midler til de medlemmer, der stod opført i foregående regnskabsår og ikke er i restance. Fordelingen foretages i forhold til de pågældendes indbetaling af kontingent i det pågældende år.

Disse vedtægter skal endeligt vedtages af foreningens medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling på Landsskuet i Herning i sommeren 2010